V nákupnom košíku máte:

0 položiek

v celkovej cene s DPH:

0 EUR
do dopravy zadarmo chýba
66.40EUR

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
pre uzavieranie kúpnych zmlúv v internetovom obchodu na serveru
www.kontaktne-sosovky.sk
článok I
úvodné ustanovenie
 
 
1.     Tieto všeobecné zmluvné podmienky, ďalej iba „VZP“, upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru kontaktne-sosovky.sk medzi predávajúcim Andreou Votavovou a kupujúcim.
 
2.     Predávajúci podniká na základe živnostenského oprávnenia vydaného na Mestskom úrade v Poděbradoch, IČ: 03510859, miesto podnikania (adresa prevádzkarne predávajúceho) Moučná 1331, Poděbrady 290 01. Podnikateľská činnosť predávajúceho podlieha na úseku ochrany spotrebiteľa dozoru Českej obchodnej inšpekcie a na úseku ochrany osobných údajov dozoru Úradu pre ochranu osobných údajov.
 
3.     Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a násl. v spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej iba „občiansky zákonník“.
 
4.     Ak je kupujúcim spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení záväzkov z kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy naviac tiež ust. § 52 a násl. občianskeho zákonníku.
 
5.      Ak je kupujúcim osoba, ktorá je podnikateľom, a pri uzatvorení kúpnej zmluvy je s prihliadnutím ku všetkým okolnostiam zrejmé, že sa kúpna zmluva týka jej podnikateľskej činnosti,  riadia sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy ust. § 409 a násl.  zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej iba „obchodný zákonník“. V takom prípade sa práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy riadia iba tými ustanoveniami týchto VZP, ktoré neodporujú právnej úprave kúpnej zmluvy podľa obchodného zákonníku.
 
6.     Kúpne zmluvy uzavierané na diaľku sú uzavierané  bez fyzickej prítomnosti účastníkov kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to zaslaním objednávky tovaru zverejneného v ponuke predávajúceho na serveru
www.kontaktne-sosovky.cz (ďalej iba „server“) zo strany kupujúceho a potvrdením obdržania objednávky zo strany predávajúceho.
 
7.     Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje obstarať a odovzdať kupujúcemu tovar špecifikovaný v objednávke  a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaňho predávajúcemu kúpnu cenu zverejnenú na serveru spôsobom a za podmienok ďalej stanovenými týmito VZP.
 
8.     Všetok tovar ponúknutý predávajúcim je označený názvom, základnými technickými parametrami a charakteristikou tovaru, tiež i cenou za jeden kus tovaru vrátane DPH. U každého druhu tovaru predávajúci uvádza, či sa nachádza na sklade u predávajúceho či nie.
9.     Keď je  u tovaru uvedená komerčná zľava, platí cena vrátane komerčnej zľavy. Komerčná zľava nie je zľavou poskytovanou z dôvodu vád alebo opotrebenia tovaru a nevzťahujú sa na ňu ustanovenia o odpovednosti za vady podľa článku IV týchto VZP.
 
10.    Tovar je kupujúcemu zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, s.p. (ďalej len „poštou“) alebo prostredníctvom dopravcu. Poštovné, príp. prepravné je účtované spolu s kúpnou cenou tovaru. Výška poštovného a prepravného je zverejnená na serveru. Po telefonickom dohovore s predávajúcim je kupujúci oprávnený tovar prevziať osobne v prevádzkarni predávajúceho.
 
11.     Pripojenie sa k serveru, prehliadka ponúkaného tovaru, taktiež i registrácia nového zákazníka, objednávka tovaru ani ďalšie úkony kupujúceho prevádzané na diaľku, nie sú spoplatnené.
 
12.    Ponuka tovaru zverejnená na serveru  a jeho cena vrátane prípadnej komerčnej zľavy je  platná po celú dobu zverejnenia.
 
 
 
článok II
uzatvorenie kúpnej zmluvy a dodávka tovaru
A. objednávka tovaru
 
1.     Kupujúci, ktorý má záujem kúpiť od predávajúceho tovar, kde ponuka je zverejnená na serveru, vyplní elektronickú objednávku a zašle ju elektronicky predávajúcemu.
 
2.     Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, jej predmetom je tovar uvedený v objednávke. Pre účely kúpnej zmluvy je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej na serveru v dobe odoslania objednávky kupujúcemu. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená na serveru ako „Cena s DPH“, ktorá sa ďalej znižuje o prípadnú komerčnú zľavu, keď je  v dobe odoslania objednávky poskytovaná.
 
3.     Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VZP a v plnom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci je okamžikom odoslania objednávky týmito VZP viazaný.
 
4.     Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu elektronickú odpoveď, v nej potvrdí doručenie objednávky. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamžiku, keď je kupujúcemu doručené potvrdenie predávajúceho o obdržaní objednávky kupujúceho.
 
5. Predávajúci je po doručení objednávky povinný obstarať a odovzdať kupujúcemu objednaný tovar  v primeranej lehote vychádzajúci zo stavu tovaru na sklade (bližšie článok II písm. B odst. 2 týchto VZP).
 
6.     Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť, a to zaslaním elektronickou poštou na adresu predávajúceho uvedenú na príslušnom serveru. Zrušenie objednávky je účinné, pokiaľ je predávajúcemu doručené skôr, než predávajúci odovzdal tovar k preprave kupujúcemu. Účinným zrušením objednávky kúpna  zmluva zaniká a účastníci sú povinní vrátiť si poskytnuté plnenie.
 
7.     Pokiaľ predávajúci neobstará tovar a neodovzdá ho kupujúcemu do troch mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, platnosť objednávky kupujúceho bez ďalšieho zaniká. Zánikom platnosti objednávky kúpna zmluva zaniká a účastníci sú povinní vrátiť si poskytnuté plnenia.
 
 
 
B. dodávka tovaru, prechod vlastníckeho práva a nebezpečia škody na tovare
 
1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar tak, že ho
a) zašle poštou alebo prostredníctvom dopravcu na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo
b) predá kupujúcemu v prevádzkarni predávajúceho.
 
2.     Predávajúci predá tovar, ktorý má na sklade, k preprave najneskôr nasledujúci pracovný deň po doručení objednávky. Pokiaľ nemá predávajúci tovar na sklade, predá tovar k preprave najneskôr nasledujúci pracovný deň  od jeho prevzatia od výrobca alebo iného dodávateľa. Keď preberá kupujúci tovar v prevádzkarni predávajúceho, je predávajúci povinný mu telefonicky alebo elektronickou poštou oznámiť, kedy sa má dostaviť k prevzatiu  tovaru. Keď zasiela predávajúci kupujúcemu tovar prostredníctvom pošty alebo dopravcu, je povinný kupujúcemu telefonicky alebo elektronickou poštou oznámiť, že tovar predal k preprave a kedy je možné doručenie zásielky predpokladať.
 
3. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať.
 
4.  Pokiaľ je tovar prepravovaný dopravcom, ktorý kupujúceho na označenej adrese nezastihne, je dopravca oprávnený tovar predať inej dospelej osobe, ktorá sa na označenej adrese nachádza a je ochotná tovar prevziať, zaplatiť za neho kúpnu cenu a odovzdať kupujúcemu. Pokiaľ dopravca na označenej adrese nikoho nezastihne, ponechá na mieste písomné oznámenie o dátumu a mieste uloženia zásielky, termínu, kedy si môže kupujúci tovar vyzdvihnúť na telefónnom čísle, kde si môže kupujúci dohodnúť termín a spôsob prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru a jeho prípadným uskladnením u dopravcu.
 
5. V prípade, že kupujúci tovar z dôvodu na jeho strane alebo bez uvedenia dôvodov odmietne prevziať, povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar zaniká. Kupujúci je v takom prípade povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s prepravou tovaru kupujúcemu. Pokiaľ neprevezme kupujúci tovar v prevádzkarni predávajúceho v stanovenej dobe podľa čl. II písm. B odst. 2 a ak si nezjedná s predávajúcim náhradný termín k prevzatia tovaru, má sa za to, že kupujúci odmietol prevziať tovar a povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar zaniká. Zánikom povinnosti predávajúceho odovzdať kupujúcemu tovar kúpna zmluva zaniká a účastníci sú povinní vrátiť si poskytnuté plnenie.
 
6. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prípadné poštovné alebo prepravné predávajúcemu
a) pri prevzatí tovaru v prevádzkarni predávajúceho
b) pri prevzatí tovaru na pošte, ak je  tovar dodávaný poštou,
c) osobe, ktorej tovar predáva, ak je  tovar dodávaný prostredníctvom dopravcu.
 
7.   Kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu príkazom k úhrade pred predaním tovaru kupujúcemu, a to na účet predávajúceho č.: 2941461289/1100 Tatra Banka a.s., platí pre všetky prevádzkované servery. Kupujúci je povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo jeho objednávky. Keď je tovar  dodávaný  poštou alebo prostredníctvom dopravcu, je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou tovaru dopredu i poštovné alebo prepravné. Pokiaľ preberá kupujúci  tovar v prevádzkarni predávajúceho, poštovné ani prepravné neplatí.
 
8. Vlastnícke právo k tovaru, taktiež i nebezpečie škody na tovare, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.
 
9. Predávajúci dodáva kupujúcemu spolu s tovarom, faktúru, dodací list, poprípade záručný list, návod k obsluhe v slovenskom jazyku a prílohy pripojené k  tovaru výrobcom.
 
10. Kupujúci je povinný dodaný tovar a pridanú faktúru a dodací list po ich prevzatí prehliadnuť a prípadné vady a nezhody so skutočným stavom tovaru bez zbytočného odkladu písomne oznámiť predávajúcemu. To platí predovšetkým na  prípady, kedy dodaný  tovar nesúhlasí s obsahom dodacieho listu alebo dodací list nie je správne vyplnený. V oznámení je kupujúci povinný špecifikovať vady.
 
 
článok III
práva a povinnosti zmluvných strán
 
1.     Pokiaľ bol kupujúcemu tovar dodaný poštou alebo prostredníctvom dopravcu, je kupujúci oprávnený do 14 dní od prevzatia tovaru od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodov odstúpiť. Uplynutím stanovenej lehoty zaniká právo kupujúceho odstúpiť bez uvedenia dôvodov od kúpnej zmluvy.
2.     Kupujúci je povinný písomné oznámenie o odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslať poštou na adresu prevádzkarne predávajúceho uvedenú v článku I odst. 2 týchto VZP, prípadne doručiť osobne alebo doručiteľom tamtiež. Kupujúci je v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy povinný vrátiť predávajúcemu prevzatý tovar súčasne s oznámením o odstúpení od kúpnej zmluvy.
3.     Odstúpenie od zmluvy je účinné v okamžiku vrátenia tovaru predávajúcemu.
4.     V oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uviesť číslo objednávky  a špecifikovať tovar jeho názvom a počtom objednaných kusov.
5.     Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť prevzatý tovar v originálnom obale, nepoškodený, nepoužitý, bez známok bežného užívania po dobu od prevzatia tovaru kupujúcim do vrátenia tovaru predávajúcemu a s celým vecným príslušenstvom a dokladmi, ktoré prevzal spolu s tovarom, okrem faktúry. Za poškodenie sa pre tieto účely kúpnej zmluvy považuje i nedôvodné odstránenie ochranných pečatí a nálepiek, označenia a loga výrobcov umiestených výrobcom na tovare.
6.     Pokiaľ odstúpil kupujúci s platnosťou od zmluvy,  je predávajúci  povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru zníženú o
(I) náklady predávajúceho spojené s vrátením tovaru a jeho prípravou k ďalšiemu predaji,
(II) o prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním a uskladnením tovaru u dopravcu, taktiež i
(III) o čiastku odpovedajúcu rozdielu medzi zaplatenou cenou tovaru a cenou, za ktorú predávajúci ponúkne vrátený tovar k predaji ako použitý, nemožno ho predať ako nový.
7.     Predávajúci vystaví bez zbytočného odkladu po vrátení tovaru kupujúcemu dobropis a tento zašle kupujúcemu k podpisu. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vráteného tovaru príkazom k úhrade na účet kupujúceho alebo poštovnou poukážkou na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo osobne v prevádzkarni predávajúceho, a to do 14 dní od doručenia dobropisu podpísaného kupujúcim.
8.     Pokiaľ došlo k zániku kúpnej zmluvy z dôvodu zrušenia objednávky kupujúcim alebo uplynutím doby platnosti objednávky, alebo odmietnutím tovaru zo strany kupujúceho (bližšie článok II písm. A odst. 6, 7 a článok II písm. B odst. 6 týchto VZP) a kupujúci zaplatil tovar dopredu príkazom k úhrade na účet predávajúceho, je predávajúci povinný do 2 pracovných dní od zániku kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru, a to príkazom k úhrade na účet kupujúceho.
 
 
článok IV
zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru
reklamácia vadného tovaru
 
A. zodpovednosť za zhodu tovaru s kúpnou zmluvou
 
1.     Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. Tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, ak 
a) má akosť a užitné vlastnosti popisované predávajúcim alebo výrobcom alebo akosť a užitné vlastnosti, ktoré je možné na základe zverejnenej reklamy na tovar očakávať, popr. akosť a užitné vlastnosti u takého druhu tovaru obvyklé,
b) zodpovedá požiadavkám právnych predpisov,
c) je dodaný v odpovedajúcom množstve,
d) má odpovedajúce miery alebo hmotnosť a
e) odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa obvykle používa.
 
2.     Pokiaľ preberá kupujúci tovar v prevádzkarni predávajúceho a pripúšťa to povaha tovaru,  má kupujúci právo, aby tovar bol pred ním prekontrolovaný, alebo aby mu bola jeho činnosť predvedená.
 
3.     Pokiaľ má tovar pri prevzatí od kupujúceho vady spočívajúce v rozporu s kúpnou zmluvou (článok IV písm. A odst. 1 týchto VZP), má kupujúci právo na bezplatné uvedenie tovaru do stavu odpovedajúcemu kúpnej zmluve. V takom prípade má kupujúci právo
a) na výmenu alebo opravu tovaru
a pokiaľ nie je výmena či oprava tovaru možná
b) na primeranú zľavu z veci alebo
c) od zmluvy odstúpiť.
 
4.     Za rozpor s kúpnou zmluvou existujúci pri prevzatí tovaru sa považuje i rozpor s kúpnou  zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 
B. zodpovednosť za vady záručné
 
1.     Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré predstavujú rozpor s kúpnou zmluvou a ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. 
2.     Na použitý tovar sa záruka neposkytuje a predávajúci odpovedá iba za vady existujúce pri prevzatí tovaru kupujúcim. Predávajúci však nezodpovedá za vady použitého tovaru odpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim.
3.     Záručná lehota na tovar činí minimálne 12 mesiacov, pokiaľ nestanoví  predávajúci dlhšiu záručnú dobu alebo pokiaľ nie je uvedené na výrobku inak.
 4.     Záručná doba začína ubiehať od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar do prevádzky uviesť iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná lehota ubiehať až od dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ uvedený tovar do prevádzky kupujúci objednal najneskoršie do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol k uvedenému tovaru do prevádzky potrebnú súčinnosť.
 5.     Ubiehanie záručnej lehoty sa zastaví po dobu opravy reklamovaného tovaru. Pokiaľ dochádza tovaru, záručná lehota sa nezastaví, od dodania nového tovaru však ubieha nová záručná doba uvedená v novom záručnom liste, ktorý nahradzuje pôvodný záručný list.
 6.     Záruka sa nevzťahuje na
a) opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
b) neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, za podmienok, ktoré sú v rozporu s pokynmi výrobca, či zapojením do siete neodpovedajúcej príslušnej slovenskej technickej norme,
 7.     Záručný list predáva predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. Pokiaľ nie je záručný list u tovaru doložený, nahradzuje ho dodací list, v ktorom je uvedená  dĺžka záručnej lehoty.
 
9.     Pokiaľ je  reklamovaná vada odstrániteľná, má kupujúci právo na
a) bezplatné, včasné a poriadne odstránenie vady (oprava),
b) výmenu tovaru alebo jeho súčastí
a ak nie je možná oprava alebo výmena tovaru alebo jeho súčastí,
c) primeranú zľavu
 
10.  V prípade vady neodstrániteľnej, ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako bezchybného, má kupujúci právo na
a) výmenu veci alebo
b) odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 
 
C. reklamácia vad tovaru
 
1. Kupujúci je povinný vadu reklamovať u predávajúceho.
a)     písomne zaslaním na adresu prevádzkarne predávajúceho, ktorá je uvedená v článku I odst. 2 týchto VZP.
b)     osobne v prevádzkarni predávajúceho.
 
2. Vadu tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, je kupujúci oprávnený reklamovať najneskoršie do uplynutia záručnej lehoty  (článok IV písm. B odst. 4  týchto VZP).
3. Vadu použitého tovaru, za ktorý predávajúci zodpovedá, je kupujúci oprávnený reklamovať do 12 mesiacov od prevzatia tovaru.
 
4. Kupujúci je povinný spolu s reklamáciou vad tovaru, popr. v lehote stanovenej predávajúcim, predložiť reklamovaný tovar a umožniť jeho prehliadku za účelom posúdenia reklamovanej vady tovaru. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný predložiť v originálnom obalu a v úplnom stavu vrátane jeho príslušenstva a súčastí a súvisiacich dokladov.
5. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť dodací list.
6. Pokiaľ kupujúci nie je schopný doložiť dodací list, preukáže kúpu tovaru faktúrou.
 7. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť číslo objednávky, názov tovaru a špecifikovať vady, ktoré reklamuje. Predávajúci je ďalej povinný v reklamácii uviesť, čoho sa domáha.
 8. Predávajúci je povinný reklamáciu vyriadiť bez zbytočného odkladu, najneskoršie do jedného mesiaca od dňa jeho doručenia prípadne od dňa predania reklamovaného tovaru (článok IV písm. C odst. 5 týchto VZP).
 9. Ak je reklamácia dôvodná, predávajúci v lehote uvedenej v predchádzajúcom odstavci vyzve kupujúceho, aby si  vymenený tovar vyzdvihol, prípadne tovar zašle kupujúcemu na jeho náklady poštou na adresu určenú kupujúcim.
10. Pokiaľ predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v lehote uvedenej v odstavci 8. Spolu s oznámením o neuznaní reklamácie.
11. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní oznámenia o neuznaní reklamácie oznámiť predávajúcemu či žiada o  výmenu, inak je povinný si tovar v rovnakej lehote vyzdvihnúť alebo oznámiť predávajúcemu, kam má byť tovar zaslaný. Náklady spojené s vrátením tovaru kupujúcemu nesie kupujúci.
 
14. Povahu a odôvodnenosť reklamovanej vady vždy posudzuje predávajúci.
15. V prípade sporu o povahu a odôvodnenosť reklamovanej vady je rozhodné stanovisko predávajúceho.
 
 
článok V
ochrana osobných údajov
 
1. Predávajúci spracováva osobné údaje o kupujúcom výhradne pre účely plnenia práv a povinností podľa kúpnej zmluvy.
2. K inému spracovávaniu osobných údajov o kupujúcim je predávajúci oprávnený iba so súhlasom kupujúceho. Kupujúci vyslovuje súhlas so spracovávaním osobných údajov o svojej osobe, pokiaľ sa zaregistruje ako nový zákazník na serveru. I v takom prípade je predávajúci oprávnený spracovávať osobné údaje o kupujúcom iba za účelom zasielania vlastnej ponuky tovaru, tiež i iných obchodných oznámeniach elektronickou poštou.  To neplatí, pokiaľ kupujúci predávajúcemu oznámi, že odmieta dať súhlas so zasielaním ponuky  tovaru predávajúceho, taktiež i ďalších obchodných oznámeniach predávajúceho.
3. Predávajúci nie je oprávnený poskytovať osobné údaje o kupujúcom tretej osobe.
 
 
Článok VI
záverečné ustanovenie
 
1. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadi týmito VZP platnými v dobe odoslania objednávky kupujúcemu.
2. Na ostatné práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ktoré nie sú týmito VZP upravené, sa vzťahuje ustanovenie obecne záväzných právnych predpisov predovšetkým Občianskeho zákonníka.( Bratislava ) www.kontaktne-sosovky.sk - kontakné-šošovky, všetky práva vyhradené ( + 420 774 630 541 )
Kontaktné šošovky, respektíve kontaktní čočky predávame i v Českej rebublike v našom e-shope kup-cocky.cz. Zaujímavá je i ponuka mesačných šošoviek SofLens 59 a SofLens 66 od firmy Bausch & Lomb. Veľmi obľúbené sú tiež silikónhydrogelové šošovky Acuvue Advance a acuvue oasys od firmy Johnson & Johnson